• 28. Jedno Ciało

     Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „jeden”?

 • 27. święty, bo wybrany

     Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „święty”?

     Przyzwyczailiśmy się, do rozumienia świętości jako moralnej doskonałości. Świętym jest ten, kto nie popełnia grzechów. Tymczasem, jeśli poczytamy życiorysy świętych, to wielu z nich prowadziło przed nawróceniem grzeszne życie, a po nawróceniu także korzystali z sakramentu spowiedzi. Współcześnie też trudno jest stwierdzić, że Kościół jest święty, kiedy popatrzymy na jego członków, czyli na samych siebie. Każdy z nas zgrzeszył. Na czym więc polega świętość Kościoła?

 • 26. Dostałeś wiadomość do doręczenia

     Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „apostolski”?

 • 25. Boże zwołanie

     Po wyznaniu wiary we wszystkie trzy Osoby Boże, przychodzi moment, w którym wyznajemy wiarę wobec Kościoła. Greckie słowo opisujące Kościół to ekklesia. Pochodzi ono od dwóch greckich słów: ex oraz kaleo i w dosłownym tłumaczeniu oznacza ono tych, którzy zostali wywołani na zewnątrz. Bóg nadal powołuje ludzi w podobny sposób, w jaki powołał Abrahama, kiedy powiedział mu: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do ziemi, którą ci ukażę”.

 • 24. Duch Święty – dyskretnie obecny Ożywiciel

     „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków”. Po wyznaniu wiary w Ojca i Syna przychodzi czas wyznania wiary w Ducha Świętego. Jest to najbardziej tajemnicza osoba ze wszystkich trzech osób Bożych. Prawdą jest, że nie za wiele o Duchu Świętym jest napisane w Starym i Nowym Testamencie, także w porównaniu z Ojcem i Synem, dużo rzadziej o Duchu wspomina się u Ojców Kościoła, czy w dokumentach kościelnych. Wielu z nas ma takie odczucie, że Duch Święty także dziś w Kościele pozostaje jakby w cieniu, że przede wszystkim na pierwszy plan wybijają się postaci Ojca i Syna Bożego. Dobrze jest wtedy sobie uświadomić, że nasze odczucia niekoniecznie zawsze pokrywają się z rzeczywistością. „Dyskretny” nie znaczy „nieobecny”.

   

 • 23. Nasz Obrońca

     „I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca”. Po zmartwychwstaniu Jezus przez czterdzieści dni ukazywał się uczniom i dawał im wskazówki, co do misji, która ich czekała – zaniesienia ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie, całemu światu. Po upływie tych czterdziestu dni uniósł się do nieba na oczach tych, których wybrał apostołami (apostoł znaczy po grecku „posłany”). Od razu rodzi się pytanie czy Jezus musiał wstępować do nieba? Czy nie mógł zostać ze swoim Kościołem i wspomóc go w głoszeniu ewangelii? Czyżby ziemia mu się sprzykrzyła?

   

 • 22. Życie bierze się … ze słuchania

     „I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo”. To wydarzenie z życia Jezusa Chrystusa rzuca największe wyzwanie ludzkiemu światu. O ile jego narodziny, życie i śmierć przez ukrzyżowanie są poświadczone przez źródła pozabiblijne, tak o wydarzeniu zmartwychwstania ówcześni kronikarze i historycy milczą. Nie ma bezpośrednich dowodów wskazujących, że Jezus sam powstał z martwych i kłóci się to z naszym ludzkim doświadczeniem.

 • 21. Miłość wcielona i ukrzyżowana

     Wcielenie Boga jest początkiem wydarzeń zbawczych, które dokonały się przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. W dalszej części wyznania wiary stwierdzamy, że ten, który stał się Człowiekiem został umęczony, ukrzyżowany i pogrzebany, wszystko to stało się w konkretnym historycznym czasie, kiedy prokuratorem Judei był Poncjusz Piłat. Ukrzyżowanie było najbardziej haniebną śmiercią w starożytnym świecie. Była to kara przewidziana jedynie dla niewolników.

 • 20. Wcielenie: niebo na ziemi

     Po przerwie wakacyjnej wracamy do komentarzy wyjaśniających poszczególne elementy eucharystii. W naszej wędrówce przez gesty, słowa, znaki i symbole zatrzymaliśmy się na drugim artykule wyznania wiary, które wypowiadamy w czasie każdej niedzielnej eucharystii zaraz po wygłoszonej przez celebransa homilii, czyli wyjaśnieniu usłyszanego Bożego słowa. Drugi artykuł wyznania wiary opowiada kim jest Pan nasz, Jezus Chrystus. Tak jak i pierwszy artykuł wyznania wiary, który dotyczy Boga Ojca, tak i drugi jest podzielony na teologię oraz ekonomię, to znaczy opowiada kim dana osoba Trójcy Świętej jest (to jest teologia) oraz w jaki sposób objawia się w ludzkim życiu i co czyni dla człowieka (to jest ekonomia).

   

 • 19. Jeden Pan Syn Ojca

     W drugim artykule wyznania wiary kierujemy swoją uwagę na drugą Osobę Bożą. Jest nim syn Ojca Stworzyciela. Jednak zanim nastąpi wyznanie wiary w Syna, którym jest Jezus Chrystus, to z całą mocą stwierdzamy, że jest On „jednym Panem”. Tym samym, którym jest jeden Bóg. Mówimy: „I w jednego PANA, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego”.

Secured By miniOrange