Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza działa od początku istnienia naszej parafii, czyli od 1988 r. i w sposób aktywny uczestniczy w jej duszpasterskim życiu. Ministranci i lektorzy przez cały rok służą podczas Mszy św. w niedziele, święta i dni powszednie, a także przy sprawowaniu sakramentaliów
i odwiedzin duszpasterskich w domach. Dbają, aby poprzez przygotowanie poszczególnych uroczystości, wierni mogli w jeszcze większym skupieniu i modlitwie przeżywać piękno liturgii, a także, aby kościół był zawsze przygotowany do różnych uroczystości.

Każdy chłopiec włączony do Liturgicznej Służby Ołtarza, przechodzi wieloletnią drogę, w trakcie której zdobywa umiejętności upoważniające go do sprawowania nowych funkcji przy ołtarzu. Począwszy od bycia kandydatem, który jest okresem przygotowawczym do posługi w kościele, poprzez bycie ministrantem, następnie lektorem, a kończąc jako ceremoniarz.

 

 

Do grona LSO może przystąpić: chłopiec po przyjęciu I Komunii świętej (możliwe są wyjątki od tej reguły). Czas trwania kandydatury
3-12 miesięcy, a uroczyste włączenie do grona LSO ma miejsce w terminie ustalonym przez Opiekuna LSO w porozumieniu z ks. Proboszczem.

Przyjęcie do grona ministrantów winno nastąpić po uprzedniej próbie i po zdaniu egzaminu z ministrantury.

Zgodnie ze statutem Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Parafii:

  • ministrantem jest osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się służbie Panu Bogu i Wspólnocie Parafialnej przez przyczynianie się do tego, aby liturgia była piękna
    i właściwie przeżywana,
  • od kandydata na ministranta wymagane są odpowiednie przymioty i przygotowanie,
  • nie można włączać w grono ministranckie osoby, która chce być ministrantem na pokaz
  • oprócz prośby w sercu należy wymagać dobrych przymiotów tj. modlitwa, powaga, sens służby, radość, punktualność, porządek, sumienność, gorliwość, pracowitość
    i zdyscyplinowanie.

 

Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu LSO jest Promocja Lektorów, która w zależności od ilości chłopców odbywa się we wrocławskiej katedrze lub w kościele parafialnym. Oprócz pełnienia służby liturgicznej chłopcy uczestniczą w różnych formach rekreacji i integracji, takich jak wspólne wyprawy wakacyjne, czy wyjazdy do kina.

Zapraszamy do służby ministranckiej wszystkich chłopców i mężczyzn, którzy chcieliby służyć Chrystusowi przy ołtarzu.