27. święty, bo wybrany

   Natura Kościoła jest opisana w wyznaniu wiary czterema określeniami: wierzymy Kościołowi, który jest JEDEN, ŚWIĘTY, APOSTOLSKI i POWSZECHNY. Zastanówmy się dziś, co to znaczy, że Kościół jest „święty”?

   Przyzwyczailiśmy się, do rozumienia świętości jako moralnej doskonałości. Świętym jest ten, kto nie popełnia grzechów. Tymczasem, jeśli poczytamy życiorysy świętych, to wielu z nich prowadziło przed nawróceniem grzeszne życie, a po nawróceniu także korzystali z sakramentu spowiedzi. Współcześnie też trudno jest stwierdzić, że Kościół jest święty, kiedy popatrzymy na jego członków, czyli na samych siebie. Każdy z nas zgrzeszył. Na czym więc polega świętość Kościoła?

   W języku hebrajskim, czyli w języku, w którym został napisany Stary Testament, świętość jest oddana przez słowo „qadosz”. W księdze Izajasza aniołowie śpiewają: Qadosz, Qadosz, Qadosz Adonai Sabaoth, czyli Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów. Słowo qadosz oznacza dosłownie „inny”, „wyłączony”, „wyodrębniony” lub „pozostający tajemnicą”. Bóg jest zupełnie inny od świata. Radykalnie odrębny od swego stworzenia. Jednocześnie jednak w tym świecie obecny. W jaki jednak sposób odnieść słowo „święty” do człowieka. Przecież my jesteśmy w świecie zanurzeni, jesteśmy jego częścią.

   Podpowiedzią może być tekst z księgi Powtórzonego Prawa, gdzie czytamy o Izraelu: „Wy jesteście ludem poświęconym Panu, Bogu swemu: was wybrał Pan byście się stali ludem będącym Jego wyłączną własnością spośród wszystkich narodów, które są na ziemi”, zaś w księdze Wyjścia czytamy: „Wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym”. Wiemy, że Izrael bezgrzeszny nie był, już pod górą Synaj odwrócili się od Boga i ulali sobie cielca ze złota. Izrael jest nazwany świętym, ponieważ został wybrany na wyłączną własność Boga. Naród izraelski został wyodrębniony spośród wszystkich innych narodów i przeznaczony dla Boga. W taki sam sposób o Kościele pisze w swoim liście także święty Piotr: „Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem ŚWIĘTYM, ludem Bogu na własność przeznaczonym”.

   Zatem Kościół nie jest święty dlatego, że jest bezgrzeszny, ale dlatego że jest społecznością wybranych przez Boga, czyli tych którzy odpowiedzieli na Boże wezwanie i ruszyli za nim drogą. Jednocześnie Kościół jest w świecie zanurzony i do świata posłany. Staje się w ten sposób pomostem, łącznikiem pomiędzy światem a Bogiem. Świętość Kościoła nie jest zatem jakimś stanem, a raczej jego misją. My także będąc członkami Kościoła pozostajemy świętymi i jesteśmy do tej misji jednania świata z Bogiem zaproszeni.