12. Oto Mądrość

   Po odśpiewanym hymnie Chwała na wysokości oraz odmówionej kolekcie, następują czytania z Pisma Świętego. Zasadniczo Eucharystia dzieli się na dwie części: na liturgię Słowa oraz liturgię eucharystyczną. Są one także nazywane stołem Słowa oraz stołem Chleba.

Może się nam wydawać, że jedyny pokarm jaki otrzymujemy w czasie mszy świętej to chleb i wino, które stały się Ciałem i Krwią Pana, jednak nie jest to jedyny posiłek jaki spożywamy w czasie eucharystii. Chrystus chce nas także nakarmić swoim Słowem. Tak jak przychodzi do nas realnie w swoim Ciele, tak samo realnie obecny jest w swoim Słowie, a nawet więcej, On sam tym Słowem jest! Słowem nazywa Go na początku swojej ewangelii święty Jan: „Na początku było Słowo i Słowo było ku Bogu, i Bogiem było Słowo” a później Jan jeszcze dodaje jedno zdanie: „a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”.
   Teraz także Słowo, które stało się ciałem mieszka między nami i przychodzi do nas w liturgii eucharystii pod postacią chleba oraz słowa. Dlatego nie można powiedzieć, że któraś część mszy świętej jest bardziej ważna. Obie części: stół Słowa i stół Chleba są tak samo ważne, bo i w Słowie i w Chlebie jest realnie obecny Pan. Jeden z Ojców Kościoła, żyjący w VI wieku święty Cezary z Arles tak o tym pisze: „Pytam was bracia i siostry, powiedzcie mi, co ma dla was większe znaczenie: słowo Boże czy Ciało Chrystusa? Jeśli mi zechcecie prawdziwie odpowiedzieć, to musicie rzec, że słowo Boże nie jest czymś mniejszym niż Jego Ciało. Wielką troską otaczamy Ciało, gdy nam zostaje podane, aby nawet cząstka nie upadła na ziemię z rąk naszych. Taką samą troską otaczamy słowo Boże, aby gdy cokolwiek innego myślimy albo mówimy, ono nie wypadło z serc naszych. Bo niemniej winny jest ten, który słowa Bożego słucha niedbale, jak ten, który przez swe niedbalstwo pozwala, aby Ciało Chrystusa upadło na ziemię”. Jak słyszymy, Ojcowie Kościoła byli bardzo zasadniczy w trosce o uważność przy spotkaniu ze Słowem. Przy okazji święty Cezary poświadcza starożytną tradycję przyjmowania komunii na rękę.
   Na początku liturgii Słowa w tradycji prawosławnej diakon śpiewa: „Bądźmy uważni! Oto Mądrość!” i nie chodzi tu tylko o to, że za chwilę usłyszymy coś mądrego. Ta Mądrość, o której wspomina diakon to Osoba, to sam Jezus, który jest Słowem. Stary Testament wspomina, że ta Mądrość towarzyszyła Bogu, kiedy stwarzał świat. Chrześcijanie nazywają ją Przedwiecznym Słowem lub Jednorodzonym Synem. I to przedwieczne Słowo przychodzi dziś do nas przez teksty, które odczytujemy w czasie eucharystii. Chce nam siebie objawić i objaśnić, pouczyć i nakarmić. Bądźmy uważni!